Vissza a fő oldalra.

Sola Scriptura, kánon

A Biblia, mint az igazság abszolút alapja és a római katolikus tekintély
Gondolatok a Sola Scriptura elvről és a római katolikus hagyományról
Sola Scriptura?
A katolikus kánon hibái (angolul)
Az egyházatyák ellene tanúskodnak a római katolikus egyháznak - meglepő, hogy mi az állása az egyházatyáknak sok kérdésben
A kinyilatkoztatás és az egyház

Bizonyságtételek

A hagyománytól az igazságig - Richard Peter Bennett volt katolikus pap megtérésének története
Célunk a menny - mi a különbség a vallásosság és a hit között?
A. J. Krause bizonyságtétele (testimony of A. J. Krause)
Életem reformációja - Király Gábor megtérése a katolikus rendszerből
A hűséges Isten - Nagy Márta bizonyságtétele
Egy volt katolikus nővér bizonyságtétele
Ismeretlen, de Isten elıtt ismert pap bizonysága - Joseph Trembley megtérése

A pápaság

II. János Pál pápa vivmányai
Néhány nyilatkozat a pápai tévedhetetlenségről - tényleg azt mondják, hogy mindenben tévedhetetlen!
Pápai bocsánat vagy pápai megtévesztés?
A pápa egyháza és az európai unió
A pápaság és az iszlám
Péter apostolnak nem volt elsőbbsége az egyházban
Benedek pápa igaz egyházak elleni vádaskodásai leleplezi saját rendszerét
30 bibliai érv amellett, hogy Péter nem volt pápa
Johanna pápanő - tény és nem legenda
Veszélyben a pápaság
Ferenc pápa megmutatja a valódi arcát
Ki a "szent atya"?
A vatikáni pápista rendszer ármánykodásai
Ferenc pápa az USA-ban

Ökumenizmus

Az üdvösség ajándéka - valódi kiegyezés az evangéliumi keresztyénség és a katolicizmus között?
Az ökumenizmus szelleme - az ökumenizmus emberi tényezőről. Buzgó ökumenistáknak igen erős kihívás
Az Ökumenikus Charta-ról
Az 1999-es augsburgi egyezésről a katolikusok és a lutheránusok között
Az ökumenizmus veszélyei, avagy hol tart ma a neoevangelikál mozgalom? - Pályázat a Magyar Evangélikus Kultúra Alapítvány által hirdetett versenyen
A katolikus trójai ló - hogyan terjed el a katolicizmus az evangéliumi keresztyénségen belül
Néhány gondolat a Mt. 25,31-46-ról
Az ökumenisták felfedezik a láthatatlan egyházat - kommentár a Jn. 13,34-35.17,21-23-hoz
Az evangéliuk kiárusítása: "Evangéliumiak és Katolikusok együtt"
A legyőzhetetlen evangélium és a modern [liberális] protestáns hazugság
Előadás: Mi a valódi ökumené? - Az ökumenikus helyzet tisztázása - tévnézetek az ökumenizmust illetően
Hová tart az ökumené? Válasz a Vatikán által kiadott 2007 júniusi dokumentumára az egyházról
Az ökumenizmusról - tényleg Istennek tetsző dolog?
A modern ökumenikus mozgalom válsága
Világ keresztyénei/keresztényei egyesüljetek! (?)
A Biblia az ökumené elősegítője vagy akadálya?

Kálvin, Luther

Luther Márton 95 tézise
Genf teokratikus társadalom volt?
Luther önmagáról

Hit, kegyelem, cselekedetek

Jót tenni jó, de mi a jó? - általános írásom a katolicizmusról, ahogyan én magam megtapasztaltam
A gyónás és a megváltás
Üdvösség: Isten kegyelmessége Krisztusban és a megigazulás római katolikus tana
Egy elképzelt beszélgetés a purgatóriumról
Egyedül Krisztusban, egyedül hit által, egyedül kegyelem által

A mise

Lelki közösség az Úrral és a római katolikus mise
Keresztyén esemény-e a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus?

Inkvizíció, jezsuiták

Kicsodák a jezsuiták?
Idézetek a jezsuitákról híres emberektől
A jezsuiták magyarországi történelméről
Azon emberek számának becslése, aki a pápaság meggyilkolt a közékpor és az utána lévő korszakokban (angolul)
Elhallgattatni az Inkvizíciót?
Az Inkvizíció története (video)
Ferenc pápa azonosságának kulcsa
Szellemi közvetítőként Ferenc pápa a világpolitikai céljait próbálja továbbítani

A Jelenések könyve

A római katolikus egyház, a pápa, és az ökumenizmus az utolsó időkben a Jelenések könyvében szereplő próféciák alapján
A Jelenések könyvében szereplő hét trombita refomátori értelmezése
Válaszok katolikus apolgétáknak - Róma még mindig Babilon

Mária, szentek

The Immaculate Conception - cikk arról, hogy Mária nem maradt bűntelen és szűz egész életén át (angolul/English)
Fatima: A pápa és a római katolikus egyház ellentmondanak az evangéliumnak
A bibliai igazság és a hivatalos római katolikus hagyomány Máriáról
Mária mennybemenetlének pogány eredete - részlet Alexander Hislop könyvéből "A két Babilon"
Teréz anya titkos élete - bevallása szerint évtizedeken át lelki sötétségben élt Róma egyik legnagyobb szent alakja

Teremtés

A véletlen és a gondviselés alternativája az evolúcióban a mai természettudomány es a teológiai reflexió fényében - Dr. Sipos Imre könyvének kritikája
Egy pogány vallás képviselője pogánysággal vádolja a bibliai teremtéstant - újabb alacsonypontra száll a római katolikus egyház
A katolikus egyház kapcsolata az evolúcióval - a hitehagyásra jellemző kompromisszum
Nyílt levél Erdő Péter prímásnak a katolikus egyháznak a protestáns teremtéskutatásra vonatkozó álláspontjáról
A katolikus katekizmus és a teremtés

A Biblia tanítása

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával (táblázatosan, 25 témakörből)
Vizsgáljuk meg a katolicizmust a Biblia alapján! - igék, amelyek ellentmondanak a katolicizmus legfőbb állításainak
A katolicizmusról - a római katolikus vallást több oldalról vizsgáljuk meg
Mit mond az Újszövetség a római katolikus tanításról? Igék, amelyek cáfolják a katolikus dogmákat és igazolják a protestantizmust

Katolikus hitvédelem

Kérdések a katolicizmus felé
Válaszok katolikusok, illetve ökumenikusok érveire
Depositum - a katolikus hitvédelem csapdái
Depositum tovább erőlteti Péter pápaságát és az antikrisztust hirdeti
Róma a jogos támadások kereszttüzében
Kérdések a protestáns keresztényekhez - válaszolva
Ábeli zűrzavar - válasz egy pápista hitvédőnek

Történelem

Olasz testvéreink: a valdensek és társaik

Egyéb

Nem üdvösség kérdése - biblikus írás arról, hogy mennyire központi szerepet kell, hogy játsszon a Biblia tekintélye a keresztyéni életben
Mi az ortodox egyház?
Tényleg megváltozott a római katolikus egyház? (angolul)
A társadalom hármas felosztottsága
"Jobb házasságban élni, mint égni": Boston és a katolikus problémák
"A Passió": Mel Gibson látványos csalása
"...és olyanokká lesztek, mint az Isten" - az ember önistenesítésének konkrét esetei
A 40000 protestáns felekezet mítosza
The Songs of the martyrs - szemelvények az angolszász irodalomból a Reformációról és az Inkvizícióról
Friss írországi gyermekbántalmazási 1930 és 1990 közti ügyletekről szóló összefoglaló riport
Hogyan születik meg egy közösség, avagy Isten pedagógiájáról - kritika a cordes-i katolikus közösség megújulásáról
A gyülekezetépítés új módszere az alfa kurzus?
A tévelygés leleplezése - érdemes ezzel foglalkozni?

Free Web Hosting